Doelstelling (zie statuten)
De doelstelling van SPUI93 is het verrichten van algemeen ondersteunende werkzaamheden op het gebied van beleid en beleidsontwikkeling aan haar leden en het verlenen van service aan leden en instellingen. De leden van SPUI93 werken allen zonder winstoogmerk. SPUI93 stimuleert en versterkt burgerparticipatie door vrijwilligerswerk en verricht algemeen ondersteunende werkzaamheden en diensten aan vrijwilligers. Ieder die gebruik maakt van de diensten van SPUI93 levert door zijn werkzaamheden een maatschappelijke bijdrage.
SPUI93 beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

Doelgroepen
Primair: (burger)initiatieven, initiatiefnemers en (vrijwilligers)organisaties.
Secundair: iedereen die zich met de primaire doelgroep wil inzetten voor een leefbare, dynamische samenleving: personen, bedrijven, instellingen.

Missie
SPUI93 werkt aan het slechten van drempels waardoor burgerinitiatieven en organisaties succesvol zijn en het voor bewoners aantrekkelijk is om mee te doen.

Visie
Actieve burgers zijn de kracht achter de initiatieven en organisaties die onmisbaar zijn in een leefbare, dynamische samenleving. Ze vormen het cement voor de sociale samenhang en probleemoplossend vermogen in stad en wijk. Het is van onmetelijk belang dat zij dat kunnen doen naar eigen behoefte en inzicht, op tijden dat het hen goed uitkomt en dat ze zich gewaardeerd en gerespecteerd weten. Actieve inzet, vrijwilligerswerk, zorgt voor plezier, minder isolement en meer levensgeluk.

Lees hier de visie van SPUI93 op duurzame vrijwillige inzet.
Lees hier het beleidsplan van SPUI93.

SPUI93 werkt vanuit vijf principes:

  • Verkennen (weten wat er speelt, er op af gaan, aanwezig zijn en contact houden; overal in de stad);
  • Verzamelen (kennis en ervaringen bundelen, onderzoek doen, signalen oppikken);
  • Verdelen (kennis delen, cursussen geven en trends en ontwikkelingen presenteren bijv. richting gemeente);
  • Verbinden (van organisaties en initiatieven onderling en met vrijwilligers);
  • Versterken (waardering, belangenbehartiging, advies en ontzorgen, maatwerk)