ANBI
ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI draagt op de een of andere
wijze bij aan het algemeen nut. Het kan een goed doel zijn, een kerk of organisatie met een
bepaalde levensbeschouwing. Het kan ook een culturele of een wetenschappelijke instelling
zijn.

De Belastingdienst stelt voorwaarden aan een organisatie die een ANBI wil zijn. Een
organisatie die daaraan voldoet, krijgt de ANBI-status. Dat is aantrekkelijk voor donateurs
omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse
giften via de giftenaftrek als via periodieke giften. Een ANBI zelf betaalt geen erf- of
schenkbelasting.

Een ANBI moet 90 procent van haar inzet richten op het algemeen belang. Ze mag niet
bedoeld zijn om winst te maken en moet voldoen aan eisen van integriteit. De leiding of het
bestuur mag niet over het vermogen beslissen alsof het privévermogen is. Een ANBI mag
ook niet teveel vermogen hebben. Voor onkostenvergoedingen zijn er strikte regels. En een
beleidsplan is verplicht. Kosten en bestedingen moeten redelijk in evenwicht zijn.

Per 1 januari 2014 moeten ANBI’s aan meer regels voldoen dan tot nog toe het geval is. Ze
moeten via een internetsite een aantal vaste gegevens bekend maken.
Sinds 2012 kan een organisatie zich een culturele ANBI laten noemen. Wie aan culturele
ANBI’s geeft, kan extra belastingvoordeel krijgen via de giftenaftrek en via periodieke giften (link).

Kijk voor actuele informatie op de site van de belastingdienst (link)

Welke belastingvoordelen heeft een ANBI?

 • Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en
  schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
 • Als een ANBI zelf schenkingen doet in het algemene belang, dan hoeft de ontvanger
  geen schenkbelasting te betalen.
 • Een ANBI komt in aanmerking voor teruggaaf van energiebelasting.
 • Vrijwilligers die voor een ANBI werken, doen daarmee onder bepaalde voorwaarden
  een gift aan een ANBI.
 • Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of
  vennootschapsbelasting.
 • Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de
  donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.
 • Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt vanaf 1 januari 2012 een extra
  giftenaftrek (link).

Aan welke voorwaarden moet een ANBI voldoen?

 • Uw instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is
  de 90%-eis.
 • De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen
  winstoogmerk.
 • Uw instelling en de mensen die rechtstreeks bij uw instelling betrokken zijn, voldoen
  aan de integriteitseisen.
 • De bestuurders of beleidsbepalers van uw instelling mogen niet over het vermogen
  van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn
  van gescheiden vermogen.
 • Uw instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor
  het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt blijven.
 • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale
  vacatiegelden.
 • Uw instelling heeft een actueel beleidsplan.
 • Uw instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
 • Geld dat overblijft na opheffing van uw instelling, wordt besteed aan een ANBI met
  een soortgelijk doel.
 • Uw instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.
 • Uw instelling publiceert bepaalde gegevens op een internetsite (link).

Beleidsplan

Een ANBI moet een actueel beleidsplan hebben. Dit plan geeft inzicht in de manier waarop
de ANBI het werk uitvoert om haar doelstelling te bereiken. Het plan mag ook een meerjarig
beleidsplan zijn. Het moet inzicht geven in:

 • het werk dat de instelling doet
 • de manier waarop de instelling geld werft
 • het beheer van het vermogen van de instelling
 • de besteding van het vermogen van de instelling

Als u voor uw instelling een ANBI-aanwijzing aanvraagt, moet u een actueel beleidsplan
hebben. Als u dit beleidsplan niet aan ons toestuurt als wij dat vragen, wijzen wij uw
aanvraag voor ANBI-aanwijzing af.

Gegevens publiceren op een internetsite van een ANBI

 • de naam van de instelling
  Is de instelling bij het publiek bekend onder een andere naam dan die in de statuten
  staat? Publiceer dan beide namen.
 • het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer)/fiscaal
  nummer
 • het post- of bezoekadres van de instelling
 • een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
 • de hoofdlijnen van het beleidsplan
 • de functie van de bestuurders
  Hiermee bedoelen wij de functies van de bestuurders zoals die staan in de statuten,
  bijvoorbeeld ‘voorzitter’, ‘penningmeester’ en ‘secretaris’.
 • de namen van de bestuurders
 • het beloningsbeleid
  Publiceer zowel het beloningsbeleid voor het bestuur zoals dat in de statuten staat,
  als voor de directie van de instelling. Publiceer ook het beloningsbeleid voor het
  personeel. Voor deze laatste groep kunt u volstaan met een verwijzing naar de CAO
  of salarisregeling voor het personeel, als dat van toepassing is. Lees meer over
  de beloning voor bestuurders.
 • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten
 • een financiële verantwoording
  Een ANBI kan de vereiste gegevens op een eigen internetsite publiceren, of op een
  gemeenschappelijke internetsite van bijvoorbeeld een brancheorganisatie (link).

Opheffing

Uit de regelgeving van uw ANBI moet blijken, dat geld dat na opheffing van uw ANBI
overblijft wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel. Hierdoor wordt bijvoorbeeld
geld van een theater na opheffing ook weer besteed aan een theater. (link)

Welke verplichtingen heeft een ANBI? Een ANBI:

 • blijft voldoen aan de voorwaarden
 • geeft ons inzicht in de administratie als wij daarom vragen
 • geeft wijzigingen in het correspondentieadres door aan het belastingkantoor waar zij
  onder valt
 • meldt wijzigingen die van invloed kunnen zijn op de ANBI-status bij het ANBI-team
  van de Belastingdienst. Dit kan bijvoorbeeld een van de volgende wijzigingen zijn:
  .   niet meer (kunnen) voldoen aan de doelstelling
  .   wijziging van de doelstelling
  .   andere samenstelling van het bestuur, als daardoor niet meer wordt voldaan aan
  .   het beschikkingsmachtscriterium
  .   verandering in beloningen en/of vakantiegelden
  .   ontbinding, opheffing of het verdwijnen van de instelling door een fusie
  .   andere besteding van een eventueel positief saldo bij opheffing
 • publiceert een aantal gegevens op een internetsite

Als een ANBI zich niet aan de verplichtingen houdt, kan dat betekenen dat de instelling niet
meer als een ANBI wordt aangewezen. Ook kan het zijn dat de status van een ANBI
met terugwerkende kracht wordt ingetrokken. Dit kan gevolgen hebben voor de belasting die
de instelling moet betalen. Vermoedt u dat een ANBI zich niet aan de verplichtingen houdt?
U kunt vermoedelijk misbruik aan ons doorgeven.

Is de ANBI-status van uw instelling op of na 1 januari 2013 beëindigd? En had uw instelling
op dat moment meer dan € 25.000,=  ANBI-vermogen? Dan bent u verplicht de Belastingdienst
jaarlijks te informeren over schenkingen en het vermogensverloop van uw instelling sinds
de beëindiging van de ANBI-status (link).